Goodzilla

ДОГОВІР ОРЕНДИ РУХОМОГО МАЙНА

Договір оренди

рухомого майна № _______

м. Дніпро                                                                                                                                      «____»____________ 20___р.

Цей договір укладено із використанням сервісу GOODZILLA  розташованого в мережі Інтернет за адресою: https://goodzil.la (далі по тексту – Сайт) мобильній додаток якого знаходиться за посиланням: Google Play Market – https://play.google.com/store/apps/details?id=com.goodzilla.goodzilla, та Apple App Store – https://apps.apple.com/ua/app/goodzilla/id1567416420?l=ru (далі – Сервіс), на умовах згоди прийнятої наступними Сторонами договору:

Власник (орендодавець) (сторона, що здає майно в оренду):

Для фіз.осіб 

ПІП:_________________________________________,

Моб.телефон: _________________________________,

Паспорт (серія, номер)________________________,

ІПН ____________________________________,

Електронна адреса ____________________________,

Для юр.осіб:

Назва установи: ____________________________________,

ЄДРПОУ:__________________________________________,

Моб.телефон: _______________________________________,

Електронна адреса ____________________________,

з однієї сторони, та  

Орендар (сторона, що отримує майно в оренду):

Для фіз.осіб 

ПІП:_________________________________________,

Моб.телефон: _________________________________,

Паспорт (серія, номер)________________________,

ІПН ____________________________________,

Електронна адреса ____________________________,

Для юр.осіб:

Назва установи: ____________________________________,

ЄДРПОУ:__________________________________________,

Моб.телефон: _______________________________________,

Електронна адреса ____________________________,

з другої сторони, домовились про нижченаведене:

 

 1. Предмет договору

1.1. Орендодавець зобов’язаний надати у тимчасове володіння та користування рухоме майно (далі – Майно):

Назва: ___________________________________________,

Опис (вид, колір, габарити, та ін.):_____________________________,

Характеристика: ______________________________________,

Комплектація: ________________________________________,

Ідентифікаційні дані (серія, номер та ін.):_______________________________,

а Орендар зобов’язаний прийняти, оплатити вартість орендної плати Майна та вчасно повернути Майно з усіма комплектуючими частинами та документами, необхідними для його використання.

1.2. Орендодавець гарантує, що на момент укладання цього Договору майно не обтяжене правами третіх осіб.

1.3. Майно надається в оренду для використання Орендарем у відповідності до його цільового призначення.

 

 1. Строк Оренди
  • Майно вважається переданим в Оренду з моменту підписання акту приймання-передачі..
  • Майно, зазначене в п. 1.1. цього Договору, передається Орендарю на строк _______ год/діб з _________________р. ____:_____ год. по _____________________р. ___:____ год. при цьому:

2.2.1.Майно передається Орендарю в погоджений сторонами час та місцем в межах цього Договору.

2.2.2. Майно повертається Орендодавцю в погоджений сторонами час в рамках цього Договору.

 

 1. Порядок передачі майна в оренду та його повернення. 
  • Передача Майна Орендарю в оренду та повернення Майна, зазначеного в п.1.1. цього Договору Орендодавцю оформлюється двостороннім актом прийому-передачі, підписаним сторонами цього Договору у відповідності з розділом 6 цього Договору та є не від’ємною частиною цього Договору.
  • Місце передачі Майна: _____________________________________________;
  • Місце повернення Майна: ____________________________________________;
  • Після передачі/отримання/повернення Майна, Сторони фіксують цю подію за допомогою натискання відповідних електронних клавіш, активних у чаті Сторін у Сервісі, тим самим підписують акт прийому-передачі у відповідності з розділом 6 цього Договору.
  • Ризик випадкової втрати (пошкодження) Майна несе Орендар з моменту отримання Майна від Орендодавця по акту прийому-передачі до моменту його повернення Орендодавцю по акту прийому-передачі.
  • Орендодавець забороняє Орендарю передавати Майно в суборенду та передавати свої права та обов’язки третім особам.
 1. Орендна плата та порядок розрахунків 
  • За користуванням Майном за строк згідно п. 2.2. цього Договору встановлюється орендна плата в розмірі ________ грн. за добу/год.
  • З метою забезпечення своєчасного виконання зобов’язань по поверненню Майна, Орендар вносить забезпечувальний платіж в сумі ______ грн. Після повернення Орендодавцю Майна в належному стані, забезпечувальний платіж повертається Орендарю.
  • У випадку неповернення Майна Орендарем Орендодавцю, Орендар сплачує неустойку у розмірі 10 % від вартості оренди, за кожний день прострочення повернення Майна, та орендну плату за Майно, шляхом безакцептного списання грошових коштів з картки Орендаря, якщо інше не передбачено умовами оренди. У даному випадку сплата неустойки та орендної плати є мірою цивільно-правової відповідальності (штраф) і не звільняє Орендаря від виконання свого обов’язку повернути Майно.
  • Забезпечувальний платіж не є завдатком, авансом, є лише мірою забезпечення виконання Орендарем своїх обов’язків, встановлених цим Договором та має мету попередити невиконання Орендарем цього Договору, що може потягнути за собою несприятливі наслідки для Орендодавця.
  • Внесення орендної плати та забезпечувального платежу по цьому Договору здійснюється Орендарем у безготівковій формі за допомогою використання платіжної системи «Fondy», яка знаходиться за посиланням https://fondy.ua
  • У разі розірвання цього Договору на вимогу Сторони, Сторона що ініціювала таке розірвання сплачує іншій Стороні штраф у розмірі 10% від вартості оренди.
  • У випадку не забору Майна Орендодавцем в обумовлений сторонами строк Орендодавець сплачує Орендарю грошові кошти у розмірі 10 % від вартості оренди за кожен день не виконання зобов’язань по забору Майна, вказані грошові кошти відраховуються від накопиченого орендного платежу. У даному випадку сплата неустойки є мірою цивільно-правової відповідальності (штраф) і не звільняє Орендодавця від виконання свого обов’язку забрати Майно. Також у разі не забору Майна Орендодавцем в обумовлений строк, Орендар не несе відповідальності за Майно після проходження такого строку.
  • Сторони мають право обумовити додатковий строк повернення Майна, вказаний строк додаткового знаходження Майна у Орендаря Сервісом GOODZILLA узгоджується сторонами за допомогою Сервісу.
 1. Зобов’язання Сторін

5.1 Орендодавець зобов’язаний:

5.1.1 передати Майно в строк, встановлений пунктом 2.2. цього Договору;

5.1.2. надати Орендарю Майно у стані, що відповідає умовам цього Договору та призначенню Майна;

5.1.3. передати Майно з усіма його приналежностями та документами, необхідними для його використання у відповідності з його призначенням;

5.1.4. повідомити Орендарю про всі приховані недоліки Майна до його передачі в оренду;

5.1.5. гарантувати, що Майно не буде витребувано у Орендаря з причин наявності будь-яких прав на Майно у третіх осіб протягом всього строку дії цього Договору;

5.1.6. підтвердити передачу Майна згідно пункту 3.4. цього Договору;

 

5.2 Орендар зобов’язується:

5.2.1 використовувати Майно у відповідності з його цільовим призначенням та технічними умовами експлуатації;

5.2.2. перевірити стан Майна, його справний та комплектний стан у присутності Орендодавця;     

5.2.3. підтвердити отримання Майна згідно пункту 3.4. цього Договору;

5.2.4. не переробляти Майно чи його окремі деталі, у тому числі не здійснювати ремонт Майна, не змінювати його зовнішній вигляд;

5.2.5. повернути Майна Орендодавцю по закінченню строку використання, на який він надавався (пункт 2.2.), в чистому виді у відповідній комплектації та в справному стані з урахуванням його нормального зносу, що виник в період його використання.

 1. Порядок підписання Сторонами цього Договору
 • Сторони домовилися про те, що цей Договір, акт прийому-передачі та інші документи, складені для виконання цього Договору підписуються електронним підписом Орендодавця та Орендаря, визнаються електронним договором, рівноцінним паперовому носію, підписаному власноручним підписом Сторін цього Договору у відповідності з положеннями Закону України «Про електронну комерцію» від 03 вересня 2015 року № 675-VIII
 • Електронний договір – домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав і обов’язків та оформлена в електронній формі.
 • Електронний підпис одноразовим ідентифікатором – дані в електронній формі у вигляді алфавітно-цифровій послідовності, що додаються до інших електронних даних особою, яка прийняла пропозицію (оферту) укласти електронний договір, та надсилаються іншій стороні цього договору.
 • Електронний правочин – дія особи, спрямована на набуття, зміну або припинення цивільних прав та обов’язків, здійснена з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем.
 • Одноразовий ідентифікатор – алфавітно-цифрова послідовність, що її отримує особа, яка прийняла пропозицію (оферту) укласти електронний договір шляхом реєстрації в інформаційно-телекомунікаційній системі суб’єкта електронної комерції, що надає таку пропозицію. Одноразовий ідентифікатор може передаватися суб’єктом електронної комерції, що пропонує укласти договір, іншій стороні електронного правочину засобом зв’язку, вказаним під час реєстрації у його системі, та додається (приєднується) до електронного повідомлення від особи, яка прийняла пропозицію укласти договір.
 • Правочин не може бути визнано недійсним у зв’язку з його вчиненням в електронній формі, якщо інше не передбачено законом.
 • Електронний підпис визнається аналог власного підпису, який являє собою підпис, що за допомогою використання логіна та пароля Орендодавець та Орендар, використовують для входу в Особистий кабінет Сайта, підтверджує факт формування електронного підпису Орендодавця чи Орендаря.
 • Для забезпечення підписання електронним підписом, цього Договору, в якості додатка до якого наданий акт прийому-передачі Майна, Орендодавець та Орендар під текстом цього Договору натискає електронну кнопки «Ознайомлений і підписує», розташованій на Сайті.
 • Натисканням електронної кнопки «Ознайомлений і підписує» Сторони підтверджують, що ознайомлені з усіма положеннями цього Договору, акту прийому-передачі Майна, згодні з ним та приймають на себе безумовний обов’язок слідувати їм.
 • Для забезпечення підписання електронним підписом акту прийому-передачі Майна, з текстом якого Сторони ознайомились та прийняли під час підписання цього Договору, Орендодавець та Орендар натискають відповідні активні кнопки «Майно отримано/передано).
 • Натисканням електронної кнопки «Майно отримано/передано) Сторони підтверджують, що ознайомлені з усіма положеннями акту прийому-передачі Майна, згодні з ним та вимог один до одного не мають.
 • Сторони підтверджують, що всі електронні листи, повідомлення, направлені через особистий кабінет Сервісу GOODZILLA, та інші дії (у тому числі натискання електронної кнопки, проставленням відмітки ті інше), визнаються вчиненими безпосередньо Сторонами, та визнають їх рівноцінними документам на паперовому носії, підписаному власноручним підписом, так як тільки самі Сторони мають доступ до відповідних засобів зв’язку – адресам електронної пошти або особистому кабінеті Сервісу GOODZILLA, зазначеному в цьому Договорі в реквізитах Сторін.
 • Після підписання Сторонами цього Договору у порядку встановленому цим розділом у Орендодавця та Орендаря виникає обов’язок по передачі та поверненні Майна в строк, обумовлений пунктом 2.2. цього Договору. Факт передачі Майна Сторони підтверджують підписанням акту прийому-передачі в порядку установленому цим Договором.
 1. Відповідальність Сторін
  • Усі спори та розбіжності, що виникають між Сторонами по цьому Договору чи пов’язані з ним, вирішуються шляхом переговорів. У випадку неможливості вирішення розбіжностей шляхом переговорів вони підлягають розгляду в суді у відповідності до діючого законодавства.
  • Орендодавець не несе відповідальності за життя та здоров’я Орендаря за весь період оренди та використання орендованого Майна.
  • Орендар несе відповідальність за зберігання орендованого Майна та у випадку його втрати чи пошкодження зобов’язаний відшкодувати Орендодавцю спричинену шкоду, або надати рівноцінне Майно.
  • У випадку пошкодження майна Орендарем (в наслідок порушення правил експлуатації, зберігання, використання Майна) встановлюється вартість відновлювального ремонту. Вартість ремонту та транспортування майна для його ремонту, сплачується Орендарем.
 1. Інші умови
  • Цей Договір вступає в дію з моменту підписання його сторонами на умовах передбачених розділом 6 цього Договору, та діє до закінчення строку оренди, підписання Сторонами акту прийому-передачі Майна від Орендаря до Орендодавця та до повного виконання зобов’язань Сторонами.
  • Цей Договір укладено в двох екземплярах, маючих однакову юридичну силу, по одному экземпляру для кожної Сторони. Всі зазначені в Договорі документи є його невід’ємною частиною.
  • Під час виникненні спорів доказом укладання цього договору для обох сторін буде електронний документ перетворений на паперовий носій та завірений Сервісом GOODZILLA (а також інші відомості та документи, надані Сервісом) чи огляд електронної пошти Сторін, особистого кабінету Сторін у Сервісі GOODZILLA, з метою забезпечення доказів.
  • У всьому іншому, що не передбачено цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.